Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  2

Αριθ. απόφασης 165-18/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος, περί ανάκλησης Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αριθ. απόφασης 166-18/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο κατάρτισης Ειδικού Σχεδίου
Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), για τη νήσο Σκορπιό.

Αριθ. απόφασης 167-18/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προβλήματα της εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Αριθ. απόφασης 168-18/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, στην Οικονομική Επιτροπή.

Αριθμ.Απόφασης169-18/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου /δραστηριότητας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για δύο υφισταμένων ξενοδοχείων 3***(SIDARI VILLAGE) σε όμορα γήπεδα, που αφορά στην αλλαγή κατηγορίας σε 4****, λειτουργική συνένωση με τίτλο ‘SIDARI PANORAMA HOTEL’δυναμικότητας σε 364 κλίνες,σε γήπεδο συνολικής έκτασης 25.610,46 τ.μ. , στη ΔΕ Εσπερίων, Τ.Κ. Σιδαρίου Δήμος Κέρκυρας, Π.Ε. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με φορέα την εταιρεία BOLENTACO ΛΙΜΙΤΕΔ Ε.Π.Ε.».

Αριθ. απόφασης 170-18/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση υποβολής πρότασης με κωδικό ΙΟΝ69 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο: «Δράσεις για την Επαγγελματική και Κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στη Π.Ι.Ν.» του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου Κεντρικής Δομής.

Αριθ. απόφασης 171-18/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας για την υλοποίηση της Πράξης: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων».

Aριιθμ.Απόφασης 172-18/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων από το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ.Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. απόφασης 173-18/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, για την υλοποίηση
του έργου: Δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 174-18/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.