Η Απόφαση  είναι δημοσιευμένη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ  ΑΔΑ 755Σ7ΛΕ-ΓΟΣ

 

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.