Ακολουθούν η Περίληψη και Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 978-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 979-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 980-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 981-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 982-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 985-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 986-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των όρων της διακήρυξης Πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» τα έτη 2018 , 2019 και 2020 και αφορά τις χρήσεις των ετών 2017 και 2018,με προϋπολογισμό εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ (74.246,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή»

Αριθ. Απόφασης 987-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού Ι για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Αριθ. Απόφασης 988-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά – Οικονομική Προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας, για τον Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με προϋπολογισμό τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης 989-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άσκηση ενδίκου μέσου και ορισμός δικηγόρου.

Αριθ. Απόφασης 990-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018» προϋπολογισμού 600.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη ως μειοδότη της εταιρείας «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ», με προσφερόμενη μέση έκπτωση 45,11% (σαράντα πέντε και έντεκα επί τοις εκατό).

Αριθ. Απόφασης 991-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της 2ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986.

Αριθ. Απόφασης 992-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υποέργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ-ΞΥΓΚΙΑ – ΤΜΗΜΑ Α΄», Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου:«ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ – ΞΥΓΚΙΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΠΚ2009ΝΑ01380001)» με Κ.Ε. 2017ΕΠ02220003, της ΣΑΕΠ 0222, του Π.Δ.Ε., Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 993-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση δαπάνης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 994-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2018-2019 (με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 31-12-2018), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , μέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (14.326,36 €) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 / Τεύχος Α΄/ 20-09-2018) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τεύχος Α΄/08-08-2016) (με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ” εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Αριθ. Απόφασης 995-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την «1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019».

Αριθ. Απόφασης 996-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μίσθωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 997-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υποέργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε. με Κ.Ε. 2017ΕΠ02200005.

Αριθ. Απόφασης 998-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: «Επείγουσες Αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχή «ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ» λόγω θεομηνίας» πρϋπ/σμού 24.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 999-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 156-09/27-2-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. που αφορά στην έγκριση Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ», Π/Υ 319.761,29 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522, Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1000-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1001-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της σύμβασης για την εκπόνηση φακέλου αδειοδότησης υδατοδρομίων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με προϋπολογισμό 19.840,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αριθ. Απόφασης 1002-49/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατόπιν της υπ’ αριθ. 186/2018 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.