Ακολουθούν η Περίληψη και Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 1003-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 49o πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 1004-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1005-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 1006-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1007-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 1008-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1009-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 1010-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1011-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 1012-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 871/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Πράξης: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.», προϋπολογισμού 258.500,00€, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 58223.

Αριθμ.Απόφασης 1013-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 1014-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του πρακτικού Νο 9 της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – υπηρεσίες έτους 2018 στην ΠΕ Κέρκυρας (που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1011-53/28-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΡΒ7ΛΕ-ΤΡΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν και αφορούν: (α) στον πρόχειρο συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή, για την ανάθεση υλοποίησης της προμήθειας: «τεχνολογικού εξοπλισμού & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας έτους 2018», ως προς το τμήμα α) για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού, συνολικής πίστωσης 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με ΑΔΑΜ διακήρυξης 18PROC003324977 και (β) στον επαναληπτικό πρόχειρο συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή, για την ανάθεση υλοποίησης της ίδιας προμήθειας, ως προς τμήμα β) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, συνολικής πίστωσης 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με ΑΔΑΜ διακήρυξης 18PROC003671853.

Αριθμ.Απόφασης 1015-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά κατακύρωσης), της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας, για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια χαρτιού, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΔΥ, με προϋπολογισμό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2018.

Αριθμ.Απόφασης 1016-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση  πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την κατακύρωση προσωρινού μειοδότη στα πλαίσια του Ανοικτού  Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής  ύλης και λοιπών συναφών υλικών  για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2018.

Αριθμ.Απόφασης 1017-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού I της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 1018-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση των τευχών του Τεχνικού Αντικειμένου κα των λοιπών στοιχείων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, των όρων και του σχεδίου της διακήρυξης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ» ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 169.627,56 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός Π.Ι.Ν., Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9762.05.018.001.001, Π.Ε. Κεφαλληνίας
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5

Αριθμ.Απόφασης 1019-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υποέργου:«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 350.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε. με Κ.Ε. 2017ΕΠ02200005.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ.Απόφασης 1020-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δέκα (10) τροχήλατων καρεκλών γραφείου και τριών (03) ξύλινων ντουλαπών από μελαμίνη, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1021-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης με τίτλο: ‘’Aνάθεση υπηρεσίας Συμβούλου για την ολοκλήρωση-συμπλήρωση των γενικών και ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για όλες τις θέσεις του Οργανισμού της ΠΙΝ και την κατάρτισή τους σύμφωνα με την Αριθμ.Πρωτ.Οικ.2573/26-1-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:945X465ΧΘ7-9Θ0)’’.

Αριθμ.Απόφασης 1022-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τη νομική εκπροσώπηση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1023-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕ Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1024-50/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη μετακίνηση του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κ. Κωνσταντίνου Σκορδίλη, στην Αλβανία.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.