Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β

Αριθ. Απόφασης 181-20/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός εκπροσώπων της
Π.Ι.Ν. στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας “Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας” (ΕΚΕΚ – ΤΑΚ Α.Ε.).

Αριθ. Απόφασης 182-20/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης 183-20/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή προσφοράς της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE.

Αριθ. Απόφασης 184-20/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής για τις Π.Ε. Ζακύνθου και Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 185-20/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Αποκατάσταση Ανενεργού Λατομείου Καβάλου με Χρήση Υλικών Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».

Αριθ. Απόφασης 186-20/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.