Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 1025-51_2018
ΠΕΡΙΛΙΨΗ: Επικύρωση του 50oυ/07-11-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 1026-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1027-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1028-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1030-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1032-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1033-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 1034-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1035-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος επιλογής αναδόχου για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ» και προϋπολογισμό 24.800,00 €. της Π.Ε. Κέρκυρας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Αριθ. Απόφασης 1036-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος επιλογής αναδόχου για προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018» και προϋπολογισμό 24.800,00 € της Π.Ε. Κέρκυρας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Αριθ. Απόφασης 1037-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 54.352,71€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από την Π.Ι.Ν., Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9781.04.017.009.001.

Αριθ. Απόφασης 1038-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός τριμελούς επιτροπής έτους 2018 για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1039-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση για την κατακύρωση σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ”», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1040-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής πιστοποίησης ωρών μηχανημάτων και εργασιών αποκατάστασης βατότητας που προκύπτουν από έκτακτες ανάγκες (Πολιτική Προστασία), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1041-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή μετατροπής της εταιρείας «ΦΟΥΛΒΙΑ ΤΡΑΒΕΛ Ε.Π.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο FULVIA TRAVEL σε «ΦΟΥΛΒΙΑ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1042-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 989-49/31-10-2018 απόφασης της Οικονομικης Επιτροπής, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1043-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης στην «AEGEAN» για διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα κανάλια της AEGEAN στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019’’.

Αριθ. Απόφασης 1045-51/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, σχολικού έτους 2018-2019.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά μαθητών στο πλαίσιο μαθήματος φυσικής αγωγής στο Κολυμβητήριο Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας του σχολικού έτους 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 20.110,27 € (πολυετής δέσμευση) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και επιλογή της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.