Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 1046-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 51oυ/13-11-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 1047-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1048-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1049-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1050-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 1051-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1052-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1053-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1054-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 1055-52/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης 1056-52/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του σχεδίου κατάρτισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 1057-52/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ ) – Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων της Π.Ι.Ν., οικονομικού έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης 1058-52/2018
Άσκηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας αγωγής της Π.Ι.Ν. για την λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ)» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48Α του Ν. 2190/1920.

Αριθ. Απόφασης 1059-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΥΤΑΒΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ”, αναδόχου “VASARTIS S.A.”, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1060-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού & Λογισμικού Ψηφιακής Σήμανσης Εισόδου/Εξόδου Προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, συνολικού προϋπολογισμού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και επιλογή της   διαδικασίας,  σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Αριθ. Απόφασης 1061-52_2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για νέες ημερομηνίες λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) μετά από άγονη
δημοπρασία που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1062-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας,(Δικαιολογητικά κατακύρωσης) ,  για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού , με προϋπολογισμό τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης 1063-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή ράμπας πρόσβασης Ε/Ο στη Βασιλική Ν. Λευκάδας», προϋπ/σμού 24.000,00 € με ΦΠΑ.

Αριθ. Απόφασης 1064-52_2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 859/2018 Απόφαση της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» 2018-2021», προϋπολογισμού 2.500.000,00ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ, ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 71673.

Αριθ. Απόφασης 1065-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1066-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθ. Απόφασης 1067-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή αναδόχου για την Mεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2018-2019 (με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 31-12-2018), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (14.326,36 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 /Τεύχος Α΄/ 20-09-2018) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τεύχος Α΄/08-08-2016)» (με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ” εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.): (Πίνακας: A- δρομολόγιο/αα :2. Πετάλεια-Αχαράβη ανταπόκριση με δρομολόγιο Ρόδα-Αχαράβη-Αλμυρός-Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Κασσιώπης) συνολικού προϋπολογισμού 2.697,15 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έγκριση σχεδίου επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αριθ. Απόφασης 1068-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1069-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 Ν.4412/2016 ) προμήθειας καυσίμων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Συνολικού Προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης 1070-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης στην εταιρεία NEREUS SPLASH ΙΚΕ (ΟΤΑ VOICE) για διαφημιστική προβολή της ΠΙΝ στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019”.

Αριθ. Απόφασης 1071-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύμμορφωση με Αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» στο πλαίσιο του διαγωνισμού ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)» ΤΟΥ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000144, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 952.072,58 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης 1072-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. απόφασης 757-37/21-08-2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 1073-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» προϋπολογισμού 100.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη ως μειοδότη της εταιρείας «Α.ΑΝΘΗ-Β.ΔΡΑΓΑΝΙΓΟ-Ι.ΠΑΝΤΑΖΗ Ο.Ε.- ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε», με προσφερόμενη μέση έκπτωση 33,28%, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1074-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ Ε.Ο. 12 & 15 (ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΩΣ ΑΝΝΙΝΑΤΑ & ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΤΡΑΤΕΣ ΕΩΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙ)», Π/Υ 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με στοιχεία χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ522 Τροπ. (0) της 7-9-17 Απόφασης Αναπ/τη Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54) με ΚΕ2016ΕΠ52200000, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1075-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης δαπανών για το Αναπτυξιακό Συνέδριο, στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2018 στην Κεφαλονιά, στο οποίο συμμετέχει ως συνδιοργανωτής η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 1076-52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Α΄ Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2018-2019 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.12.2018 ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.