Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 1077-53_2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 52oυ/21-11-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 1078-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1079-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1080-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1081-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 1082-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1083-53_2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1084-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1085-53/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 1086-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου Πρακτικού – Ελέγχου Δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 600.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθ. Απόφασης 1087-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ. 64-04/30-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1088-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/ΘΜΙΑΣ και Β/Θμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2018-2019, Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1089-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2017 ΕΠ02200001, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1090-53_2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 859/2018 Απόφαση της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» 2018-2021», προϋπολογισμού 2.500.000,00ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ, ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 71673, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1091-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», Π/Υ 331.725,21 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 522 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200006, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1092-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ» προϋπολογισμού 250.000,00 €.

Αριθ. Απόφασης 1093-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ» προϋπολογισμού 155.200,00 €, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1094-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ- ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 455.000,00 €, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1095-53/2018

Αριθ. Απόφασης 1096-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση δαπάνης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1097-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ. 1034-51/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ. 1034-51/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1098-53/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ορισμό δικηγόρου, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.