Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 1099-54/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του υπ” αριθμ. 2ου/27-11-2018 Πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών με τίτλο «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)» ΤΟΥ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000144, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 952.072,58 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.