Ακολουθεί η Περίληψη & oι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 1100-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 53oυ/28-11-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 1101-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 54oυ/30-11-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 1102-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1103-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 1104-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1105-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 1106-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1107-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 1108-55/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1109-55/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 1110-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου Πρακτικού-Ελέγχου Δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ:200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθμ.Απόφασης 1111-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικού Νο 10 της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – υπηρεσίες έτους 2018 στην ΠΕ Κέρκυρας για τον Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» τα έτη 2018, 2019 και 2020 και αφορά τις χρήσεις των ετών 2017 και 2018, με προϋπολογισμό εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ (74.246,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή»

Αριθμ.Απόφασης 1112-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού I της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 186.194,15 € (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 1113-55/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 859/2018 Απόφαση της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» 2018-2021», προϋπολογισμού 2.500.000,00ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ, ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 71673, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης  1114-55/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση τροποποιήσεων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών A/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, σχολικού έτους 2018-2019.

Αριθμ.Απόφασης 1115-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2019».

Αριθμ.Απόφασης 1116-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις ανάγκες του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2019.

Αριθμ.Απόφασης 1117-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 88.687,19 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη ως μειοδότη του Οικονομικού Φορέα: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ», με προσφερόμενη μέση έκπτωση 46,32 %, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1118-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Συντήρηση- Βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου», Αναδόχου: «Χρήστος Τσίπρας του Κων/νου», Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1119-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (4) «Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Aριθμ.Απόφασης 1120-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση παρατασης συμβασεων ετους 2018 Π.Ε. Κερκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1121-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» προϋπολογισμού 180.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και ανάδειξη ως μειοδότη του Οικονομικού Φορέα: «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 27,00% (είκοσι επτά επί τοις εκατό), Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1122-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ» ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 169.627,56 € € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με στοιχεία χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός Π.Ι.Ν., Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9762.05.018.001.001, Π.Ε. Κεφαλληνίας

Αριθμ.Απόφασης 1123-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση διαδικασίας 1ης διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, σχολικού έτους 2018-2019.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Aριθμ.Απόφασης 1124-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παραχώρηση χρήσης φωτοτυπικού μηχανήματος στο 1ο Λύκειο Αργοστολίου, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 1125-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕ Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1126-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συγκρότηση Επιτροπής στην ΠΕ Κέρκυρας για την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών των συμβάσεων (οριστικών ή/και τμηματικών) που αφορά την παροχή ανάθεσης υλοποίησης του έργου: «ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας, προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και ογδόντα λεπτών (324.350,80€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

Αριθμ.Απόφασης 1127-55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης: α) στο πλαίσιο της Α΄ Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2018-2019 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.12.2018 ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού, β) τροποποίησης διαδρομών στο πλαίσιο της παράτασης των συμβάσεων και γ) ελέγχου των δικαιολογητικών  της τεχνικής προσφοράς των μεταφορέων στο πλαίσιο της παράτασης μέχρι 31.12.2018 των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2018.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.