Ακολουθεί η Περίληψη & oι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Aριθμ.Απόφασης 1128-56/2018
Επικύρωση του 55oυ/05-12-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Aριθμ.Απόφασης 1129-56/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 1130-56/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 1131-56/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 1132-56/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 1133-56/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 1134-56/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 1135-56/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 1136-56/201
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 1137-56/2018
Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ-ΞΥΓΚΙΑ – ΤΜΗΜΑ Α΄», Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 1138-56/2018
Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Aριθμ.Απόφασης 1139-56/2018
Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών, Αξιολόγησης Προσφορών και Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας σχολικού έτους 2018 – 2019, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Aριθμ.Απόφασης 1140-56/2018
Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών, Αξιολόγησης Προσφορών και Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Π.Ε. Λευκάδας , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Aριθμ.Απόφασης 1141-56/2018
Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, σχολικού έτους 2018-2019.

Aριθμ.Απόφασης 1142-56/2018
Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 859/2018 Απόφαση της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» 2018-2021», προϋπολογισμού 2.500.000,00ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ, ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 71673, Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 1143-56/2018
Έγκριση ανάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Διεθνείς Εκθέσεις: VAKANTIEBEURS, Ουτρέχτη, Ολλανδία 09-13/1/2019 και FERIENMESSE, Βιέννη, Αυστρία 10-13/1/2019, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019».

Aριθμ.Απόφασης 1144-56/2018
Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 € , Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 1145-56/2018
Έγκριση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και της ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 11 ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ – ΑΣΣΟΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής Π/Υ 28.900,00 € και έγκριση και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Aριθμ.Απόφασης 1146-56/2018
Επιλογή αναδόχου για την μεταφορά μαθητών στο πλαίσιο μαθήματος φυσικής αγωγής στο Κολυμβητήριο Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας του σχολικού έτους 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 20.110,27 € (πολυετής δέσμευση) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και επιλογή της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων.

Aριθμ.Απόφασης 1147-56/2018
Κήρυξη ως άγονου της δεύτερης επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2018-2019 (με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 31-12-2018), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (14.326,36 €) ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 /Τεύχος Α΄/ 20-09-2018) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τεύχος Α΄/08-08-2016)» (με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ” εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Aριθμ.Απόφασης 1148-56/2018
Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη για την αποδοχή της Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της B΄ Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2018-2019 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.12.2018 ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Aριθμ.Απόφασης 1149-56/2018
Έγκριση αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών και τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 4ου λογαριασμού, που αφορούν το έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Aριθμ.Απόφασης 1150-56/20188
Έγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύναψης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» προϋπολογισμού 180.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, καίτοι διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής παράλειψη της δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο, Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 1151-56/2018
Έγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύναψης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 88.687,19 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καίτοι διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής παράλειψη της δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο, Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 1152-56/2018
Έγκριση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της B΄ Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2018-2019 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.12.2018 ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Aριθμ.Απόφασης 1153-56/2018
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετακίνηση τoυ Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου και του οδηγού του Περιφερειάρχη κ. Αριστείδη Σκανδάλη σε Ζάκυνθο και Ιωάννινα.

Aριθμ.Απόφασης 1154-56/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση για δαπάνες που αφορούν τις υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις με επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, «Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε.»” και “ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.