Ακολουθεί η Περίληψη & oι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 1155-57/2018
Επικύρωση του 56oυ/13-12-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 1156-57/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1157-57/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1158-57/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1159-57/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 1160-57/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1161-57/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1162-57/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1163-57/2018
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 1164-57/2018
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία και καθαρισμός τάφρων, χειμάρρων και ρεμάτων στα όρια των Δ.Δ. Μουζακίου, Αμπελοκήπων, Καλαμακίου, Λαγανά Λαγωπόδου και Ρομιρίου», Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 1165-57/2018
Έγκριση Πρακτικού I της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 53.805,84 ΕΥΡΩ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1166-57/2018
Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών, Αξιολόγησης Προσφορών και Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Π.Ε. Λευκάδας, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Αριθ. Απόφασης 1167-57/2018
Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 350.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Αριθ. Απόφασης 1168-57/2018
Έγκριση  πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών-Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την παράταση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων στα πλαίσια του Συνοπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αριθ. Απόφασης 1169-57/2018
Έγκριση  πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών-Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την παράταση των συμβάσεων που αφορούν τον Ανοικτό  Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής  ύλης και λοιπών συναφών υλικών  για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Αριθ. Απόφασης 1170-57/2018
Επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού & Λογισμικού Ψηφιακής Σήμανσης Εισόδου/Εξόδου Προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, συνολικού προϋπολογισμού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και επιλογή της   διαδικασίας  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Αριθ. Απόφασης 1171-57/2018
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ», Αναδόχου: Ι. ΓΑΛΑΝΗ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1172-57/2018
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας

Αριθ. Απόφασης 1173-57/2018
Έγκριση παράτασης, για το έτος 2019, των συμβάσεων ανάθεσης Υπηρεσιών και προμηθειών έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 1174-57/2018
Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών στην ΠΕ Κέρκυρας για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης 1175-57/2018
Έγκριση του υπ” αριθμ Νο 3ο/17-12-2018 Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών με τίτλο «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)» ΤΟΥ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000144, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 952.072,58 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης 1176-57/2018
Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για την αποζημίωση λόγω θετικών ζημιών και τόκων υπερημερίας που αφορούν το έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1177-57/2018
Εισήγηση ανάθεσης με διαπραγμάτευση της δημόσιας σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 11 ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ – ΑΣΣΟΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής Π/Υ 28.900,00 €, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1178-57/2018
Συγκρότηση επιτροπής προμηθειών και παραλαβής ωρών απασχόλησης μηχανημάτων έργων μετά των χειριστών τους, που θα χρησιμοποιηθούν από την Π.Ε. Λευκάδας για δράσεις Πολιτικής Προστασίας (προμήθειες, πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις, σεισμοί, καθαρισμοί οδικού δικτύου κλπ), για το έτος 2019.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.