Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 1-01/2019

Επικύρωση του 57oυ/19-12-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 2-01/2019

Επικύρωση του 58oυ/28-12-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 3-01/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 4-01/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 5-01/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 6-01/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 7-01/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 8-01/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 9-01/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 10-01/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 11-01/2019
Έγκριση Απόφασης Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για να εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) – Π.Ε. Κεφαλληνίας με την ιδιότητα της Πολιτικώς ενάγουσας κατά των: α) Αντώνη Λαγκούση και β) Σπυριδούλας Πολυδωράτου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών κατά τη δικάσιμο της 16ης Ιανουάριου 2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

Aριθμ.Απόφασης 12-01/2019
Έγκριση διόρθωσης της υπ” αριθμ. 1182-58/28-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΤΛΠ7ΛΕ-163) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ.

Aριθμ.Απόφασης 13-01/2019
Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 1.160.000,00ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ.

Aριθμ.Απόφασης 14-01/2019
Έγκριση πρώτου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 15-01/2019
Έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ», Π/Υ 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) χρηματοδοτούμενο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν., με στοιχεία χρηματοδότησης Κ.Α.Ε: 02.10.04.071.9899.04.018.004.001 και δυνάμει της υπ’ αρ. 77681/18125/4-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ92Π7ΛΕ-Τ12) Προγραμματικής Σύμβασης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 16-01/2019
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής προμηθειών και παραλαβής ωρών απασχόλησης μηχανημάτων έργου – μετά των χειριστών τους – που θα χρησιμοποιηθούν από την Π.Ε. Κέρκυρας για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, για το Έτος 2019.

Αριθμ.Απόφασης 17-01/2019
Έγκριση ανάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 1) στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «IFT 2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2019 στο Βελιγράδι της Σερβίας και 2) στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «ΙΤΒ 2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Μαρτίου 2019 στο Βερολίνο της Γερμανίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Αριθμ.Απόφασης 18-01/2019
Καθορισμός τιμών αποζημίωσης μηχανημάτων ιδιωτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμέτωπιση εκτάκτων αναγκών από την Π.Ε. Ζακύνθου το έτος 2019.

Αριθμ.Απόφασης 19-01/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 20-01/2019
Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2018, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 21-01/2019
Έγκριση ανατροπών οικονομικού έτους 2018, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 22-01/2019
Έγκριση ανατροπών οικονομικού έτους 2018, Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 23-01/2019
Έγκριση ανατροπών οικονομικού έτους 2018, Π.Ε. Κερκύρας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.