Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 24-02/2019
Επικύρωση του 1oυ/09-01-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 25-02/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 26-02/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 27-02/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 28-02/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 29-02/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 30-02/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 31-02/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 32-02/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 33-02/2019

Αριθ. Απόφασης 34-02/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 35-02/2019
Έγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύναψης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» προϋπολογισμού 180.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, καίτοι διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής παράλειψη της δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 36-02/2019
Έγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύναψης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 88.687,19€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καίτοι διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής παράλειψη της δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 37-02/2019
Εισήγηση επί καθορισμού πρόσθετης δαπάνης, ως αποζημίωση, για την θαλάσσια μεταφορά των ήδη εκτελεσμένων εργασιών των λιθορριπών και Φ.Ο., αδρανών υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ4/1840/Φ.27/Λ/13-06-2014 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του έργου ‘’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ’’, κατασκευαστικής Κ/Ξ ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. – ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 38-02/2019
Έγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύναψης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018» προϋπολογισμού 600.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο προσυμβατικού έλεγχου, καίτοι διαπιστώθηκε το σφάλμα της μη δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο.

Αριθ. Απόφασης 39-02/2019
Ορισμός διμελούς επιτροπής έτους 2019 για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 40-02/2019
Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη για τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. Οίκ.119007/27777/29.12.2018 με ΑΔΑΜ: 19AWRD004310771 και ΑΔΑ: 7ΜΝΡ7ΛΕ-33Ο σε Ορθή Επανάληψη Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για να εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) – Π.Ε. Κεφαλληνίας με την ιδιότητα της Πολιτικώς ενάγουσας κατά των: α) Αντώνη Λαγκούση και β) Σπυριδούλας Πολυδωράτου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών κατά τη δικάσιμο της 16ης Ιανουάριου 2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, Π.Ε Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 41-02/2019
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2019, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 42-02/2019
Έγκριση για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 43-02/2019
Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση δαπάνης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 44-02/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 45-02/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 46-02/2019
Έγκριση Αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας που αφορούν θέματα πολιτικής προστασίας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.