Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 47-03/2019
Επικύρωση του 2oυ/16-01-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 48-03/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 49-03/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 50-03/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 51-03/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 52-03/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 53-03/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 54-03/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 55-03/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 56-03/2019
Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ» ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 169.627,56 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός Π.Ι.Ν., Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9762.05.018.001.001, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 57-03/2019
Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 € με Κ.A. 9762.01.111.018.001, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 58-03/2019
Οριστική παραλαβή πρωτοκόλλου παραλαβής συνολικού αντικειμένου παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ», Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 59-03/2019
Οριστική παραλαβή πρωτοκόλλου παραλαβής συνολικού αντικειμένου παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 60-03/2019
Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση δαπάνης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 61-03/2019
Έγκριση 2ου Πρακτικού-Ελέγχου Δικαιολογητικών της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθ. Απόφασης 62-03/2019
Εισήγηση για την έγκριση του συνόλου του εκπονημένου μέχρι σήμερα αντικειμένου της μελέτης «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΑΜΗΣ – ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ » και το κλείσιμο της σύμβασης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 63-03/2019
Νέα εισήγηση ανάθεσης με διαπραγμάτευση της δημόσιας σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 11 ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ – ΑΣΣΟΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής Π/Υ 28.900,00 €, εκ νέου έγκριση και διάθεση πίστωσης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 64-03/2019
Έγκριση 2ου Πρακτικού – Ελέγχου Δικαιολογητικών της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 65-03/2019
Έγκριση διατήρησης των υφιστάμενων Επιτροπών Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης μέχρι 06.2.2019.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.