Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 66-04/2019
Επικύρωση του 3oυ/22-01-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 67-04/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 68-04/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 69-04/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 70-04/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 71-04/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 72-04/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 73-04/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 74-04/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 75-04/2019
Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 76-04/2019
Ορισμός Δικηγορών, Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 77-04/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της ΠΕ Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 78-04/2019
Έγκριση 2ου Πρακτικού –Ελέγχου δικαιολογητικών της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθ. Απόφασης 79-04/2019
Έγκριση 2ου Πρακτικού-Ελέγχου Δικαιολογητικών της δημοπρασίας του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ-ΞΥΓΚΙΑ – ΤΜΗΜΑ Α΄», Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 80-04/2019
Έγκριση Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 81-04/2019
Έγκριση του πρακτικού της 4ης συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμού και συνέχιση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Πράξης: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.», προϋπολογισμού 258.500,00€, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 58223.

Αριθ. Απόφασης 82-04/2019
Έγκριση 2ου Πρακτικού-Ελέγχου Δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 350.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθ. Απόφασης 83-04/2019
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ», Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 84-04/2019
Έγκριση ανάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην διεθνή τουριστική έκθεση MITT 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 14 Μαρτίου 2019 στη Μόσχα (Ρωσία) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

Αριθ. Απόφασης 85-04/2019
Εκ νέου ανάθεση με διαπραγμάτευση της δημόσιας σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 11 ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ – ΑΣΣΟΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής Π/Υ 28.900,00 €, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 86-04/2019
Έγκριση του από 23-11-2018 πρακτικού της Επιτροπή Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – υπηρεσίες έτους 2018 στην ΠΕ Κέρκυρας – βεβαίωση προσωρινής παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης εργασιών που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου στα πλαίσια της από 14-5-2018 προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και με τον Δήμο Κέρκυρας για την επισκευή – αντικατάσταση του αθλητικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του “Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου» για την ασφάλεια των αθλητών που συμμετέχουν στις προπονήσεις και στις αθλητικές εκδηλώσεις και ειδικά στην αθλητική εκδήλωση «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (19.843,60 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.