Ακολουθoύν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 121-07/20-02-2019
Επικύρωση του 6oυ/13-02-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 122-07/20-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 123-07/20-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 124-07/20-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 125-07/20-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 126-07/20-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 127-07/20-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 128-07/20-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 129-07/20-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 130-07/20-02-2019
Λήψη απόφασης επί πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών σχολικής περιόδου 2017-2018», Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 131-07/20-02-2019
Έγκριση συμπλήρωσης της με αριθμό 1181-58/28-12-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση επιδόματος μεταφοράς μαθητή, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 132-07/20-02-2019
Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ» προϋπολογισμού 155.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 133-07/20-02-2019
Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ –ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 455.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 134-07/20-02-2019
Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΞΩΝ» προϋπολογισμού 250.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 135-07/20-02-2019
Οριστική παραλαβή πρωτοκόλλου παραλαβής συνολικού αντικειμένου παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 136-07/20-02-2019
Έγκριση των όρων της διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου ¨Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για το έτος 2019 στην ΠΕ Λευκάδας¨, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (73.224,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, καθώς και την διάθεση σχετικών πιστώσεων.

Αριθμ. απόφασης 137-07/20-02-2019
Έγκριση των όρων της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Κατούνης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 54.972,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, καθώς και την διάθεση σχετικών πιστώσεων, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 138-07/20-02-2019
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης του έργου «CIAK – Common Initiatives to Acknowledge and valorise tourism potential of the programme area through cinema».

Αριθμ. απόφασης 139-07/20-02-2019
Έγκριση συγκρότησης: 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, για τις ανάγκες των έργων εδαφικής συνεργασίας [INTERREG V-A GREECE –ITALY 2014-2020, IPA CBC PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014-2020], με φορέα υλοποίησης την Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κέρκυρας, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

Αριθμ. απόφασης 140-07/20-02-2019
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής των Αλβανών Εταίρων του έργου «PASSAGE – PUBLIC AUTHORITIES SUPPORTING LOW CARBON GROWTH IN EUROPEAN MARITIME BORDER REGION» στις Βρυξέλλες.

Αριθμ. απόφασης 141-07/20-02-2019
Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 592.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 142-07/20-02-2019
Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 135.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 143-07/20-02-2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία και καθαρισμός τάφρων, χειμάρρων και ρεμάτων στα όρια των Δ.Δ. Μουζακίου, Αμπελοκήπων, Καλαμακίου, Λαγανά Λαγωπόδου και Ρομιρίου», Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 144-07/20-02-2019
Επικαιροποίηση της με αριθμό 1154-56/13-12-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων που αφορά α) την έγκριση διάθεσης πίστωσης και β) την απευθείας ανάθεση, σε Ορκωτούς Ελεγκτές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, « Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε.»” και της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με επωνυμία “ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.

Αριθμ. απόφασης 145-07/20-02-2019
Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 169/2019 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ:200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθμ. απόφασης 146-07/20-02-2019
Έγκριση όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής, Διαχειριστικής και Οικονομικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης με ακρωνύμιο SAVE-WATER (Πακέτο Εργασίας 1/ Παραδοτέο 1.1.3: Project Management and Project Reports), του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”» σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Αριθμ. απόφασης 147-07/20-02-2019
Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (6) «Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων» της Πράξης «Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Π.Ι.Ν. 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008068.

Αριθμ. απόφασης 148-07/20-02-2019
Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη για εξουσιοδότηση Δικηγόρου, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ. απόφασης 149-07/20-02-2019
Έγκριση των όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2019 προϋπολογισμού 43.735,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αριθμ. απόφασης 150-07/20-02-2019
Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση δαπάνης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 151-07/20-02-2019
Μισθωση ακινητων για τις αναγκες στεγασης της υπηρεσιων της Π.Ε. Κεφαλληνιας και των περιφερειακων γραφειων του υπουργειου παιδειας, ερευνας και θρησκευματων.

Αριθμ. απόφασης 152-07/20-02-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ. απόφασης 153-07/20-02-2019
Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση της 2ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡ. ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ. 6 ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ. απόφασης 154-07/20-02-2019
Έκδοση απόφασης μετακίνησης, έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης για τη μετακίνηση του προϊσταμένου της γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.