Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 155-08/27-02-2019
Επικύρωση του 7oυ/20-02-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 156-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 157-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 158-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 159-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας &
Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 160-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 161-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 162-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε.
Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 163-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 164-08/27-02-2019
Έγκριση Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ», Π/Υ 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Αριθμ. απόφασης 165-08/27-02-2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για ενέργειες διαφημιστικής προβολής και δημοσίων σχέσεων στην ιταλική αγορά στην εταιρεία ELENI SARIKOSTA (Μέλος του Ordine dei Giornalisti – Lombardia) στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Αριθμ. απόφασης 166-08/27-02-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών, του
σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την επιλογή
αναδόχου για τα υποέργα (1), (7) & (8) της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. 2017-2018».

Αριθμ. απόφασης 167-08/27-02-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» προϋπολογισμού 738.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 168-08/27-02-2019
Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018» προϋπολογισμού 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Αριθμ. απόφασης 169-08/27-02-2019
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής των αλβανών εταίρων του έργου «PASSAGE – PUBLIC AUTHORITIES SUPPORTING LOW CARBON GROWTH IN EUROPEAN MARITIME BORDER REGION» στις Βρυξέλλες.

Αριθμ. απόφασης 170-08/27-02-2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής των υποέργων (3), (4) & (5) της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. 2017-2018».

Αριθμ. απόφασης 171-08/27-02-2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής εργασιών για δαπάνες Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 172-08/27-02-2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες δημοσίων σχέσεων, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 173-08/27-02-2019
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κατούνας Δήμου Λευκάδας και παραλαβής προμηθειών ΠΕ Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 174-08/27-02-2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 175-08/27-02-2019
Έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ», Π/Υ 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) χρηματοδοτούμενο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν., με στοιχεία χρηματοδότησης Κ.Α.Ε: 02.10.04.071.9899.04.018.004.001 και δυνάμει της υπ’ αρ. 77681/18125/4-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ92Π7ΛΕ-Τ12) Προγραμματικής Σύμβασης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ. απόφασης 176-08/27-02-2019
Έγκριση διάθεσης Πίστωσης για την χορήγηση του επιδόματος του Άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 24001/11.6.2013 με ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ (1449/Β΄/14.6.2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Θέμα: «Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες» για το σχολικό έτος 2017-2018, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.