Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 177-09/28-02-2019
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της T.K. Κατούνης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, προυπολογισμού 54.972,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.