Ακολουθούν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 178-10/2019

Επικύρωση του 8oυ/27-02-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 179-10/2019

Επικύρωση του 9oυ/28-02-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν

Αριθμ.Απόφασης 180-10/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 181-10/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 182-10/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 183-10/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 184-10/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 185-10/2019

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 186-10/2019

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 187-10/2019

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

 Αριθμ.Απόφασης 188-10/2019
Έγκριση μερικής περικοπής δρομολογίου μεταφοράς μαθητών συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας «ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΥ Α.Ε», Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 189-10/2019
Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση δαπάνης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 190-10/2019
Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Αριθμ.Απόφασης 191-10/2019
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ» και προϋπολογισμό 24.800,00 € της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 192-10/2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.

Αριθμ.Απόφασης 193-10/2019
Έγκριση για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 194-10/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 195-10/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 196-10/2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στις Γεωτεχνικές Έρευνες όλων των Υποέργων της Πράξης Π.Ε Λευκάδας» προϋπ/σμού: 70.874,78 € με Φ.Π.Α., αναδόχου “Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε” με δ.τ GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμ.Απόφασης 197-10/2019
Έγκριση Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Αριθμ.Απόφασης 198-10/2019
Διόρθωση της υπ. αριθμ. 149-07/20-02-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές Συνοπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2019 προϋπολογισμού 43.735,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αριθμ.Απόφασης 199-10/2019
Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη για εξουσιοδότηση Δικηγόρου, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 200-10/2019
Συγκρότηση 1. Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, 2. Επιτροπής Ενστάσεων Διαγωνισμών, 3. Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις ανάγκες των έργων Εδαφικής Συνεργασίας [INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020, IPA CBC Programme Greece – Albania 2014-2020], με Φορέα Υλοποίησης την Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κεφαλληνίας, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.