Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 251-13/2019
Επικύρωση του 12oυ/20-03-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 252-13/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 253-13/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 254-13/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 255-13/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 256-13/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 257-13/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 258-13/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 259-13/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 260-13/2019
Έγκριση Μητρώου Εργοληπτών (πίνακας ενδιαφερομένων) που καταρτίστηκε από την αριθμ. 16160/2386/25-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρήση Μηχανημάτων Έργου σε Έκτακτες Ανάγκες (δράσεις Πολιτικής Προστασίας) στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Λευκάδας έως 31-12-2019.

Αριθμ.Απόφασης 261-13/2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για δεύτερη παράταση προθεσμίας του υποέργου 5 “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+100” της πράξης “ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ” με Κ.Ε. 2010ΕΠ02280006, Αναδόχου 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 262-13/2019
Ορισμός αναδόχου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Επιτροπής Διαβούλευσης και της εκτελεστικής επιτροπής Ιονίων Νήσων έτους 2019 και μέχρι του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων.

Αριθμ.Απόφασης 263-13/2019
Ορισμός αναδόχου για την προμήθεια ποτών και σνακ στα πλαίσια διεξαγωγής των Περιφερειακών Συμβουλίων Ιονίων Νήσων έτους 2019 (Περιφερειακοί Σύμβουλοι-Υπηρεσιακοί παράγοντες και λοιποί συμμετέχοντες), και μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων.

Αριθμ.Απόφασης 264-13/2019
Έγκριση 2ου πρακτικού και παροχή προθεσμίας για τη συμπλήρωση ελλείψεων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 169.627,56 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός Π.Ι.Ν., Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9762.05.018.001.001, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 265-13/2019
Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ:200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθμ.Απόφασης 266-13/2019
Έγκριση Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ: 186.194,15 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 267-13/2019
Oρισμός αναδόχου ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την τεχνική κάλυψη (Μαγνητοφώνηση) και την απευθείας διαδικτυακή μετάδοση (livestreaming) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων έτους 2019 και μέχρι του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και επιλογή της διαδικασίας σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων.

Αριθμ.Απόφασης 268-13/2019
Έγκριση σχεδίου επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2019(άρθρο118 Ν.4412/2016).

Αριθμ.Απόφασης 269-13/2019
Έγκριση πρακτικού παραλαβής δημοσίων σχέσεων, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 270-13/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας

Αριθμ.Απόφασης 271-13/2019
Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης για την Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

Αριθμ.Απόφασης 272-13/2019
Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 273-13/2019
Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 274-13/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 275-13/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 276-13/2019
Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Π.Ε.Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 277-13/2019
Επικαιροποίηση της αριθμ. 128-08/16-02-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.