Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 278-14/2019
Επικύρωση του 13oυ/27-03-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 279-14/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας

Αριθμ.Απόφασης 280-14/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 281-14/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 282-14/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 283-14/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 284-14/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 285-14/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 286-14/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 287-14/2019
Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια – τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της T.K. Κατούνης, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 288-14/2019
Έγκριση παράτασης συμβάσεων εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στην ΠΕ Λευκάδας έως 30-06-2019, που ήταν σε ισχύ 31-12-2019.

Αριθμ.Απόφασης 289-14/2019
Εκ νέου έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ 195.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) χρηματοδοτούμενο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν., με στοιχεία χρηματοδότησης Κ.Α.Ε: 02.10.04.071.9899.04.018.003.002 και δυνάμει της υπ’ αρ. 72198/16873/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΦ37ΛΕ-9ΨΩ) Προγραμματικής Σύμβασης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 290-14/2019
Έγκριση Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραλίες της Π.Ε. Κεφαλληνίας δύο (2) αυτόματων συστημάτων πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στην θάλασσα, με προϋπολογισμό σαράντα χιλιάδων ευρώ (67.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή.

Αριθμ.Απόφασης 291-14/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής δημοσίων σχέσεων, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 292-14/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου

Αριθμ.Απόφασης 293-14/2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Αναδόχου: ΕΥΠΛΟΙΑ Α.Τ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 294-14/2019
Έγκριση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, έγκριση του φακέλου έργου και ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης των προσφορών για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 295-14/2019
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ», Π/Υ 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000, Π.Ε. Κεφαλονιάς.

Αριθμ.Απόφασης 296-14/2019
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Ηλεκτρονικός Aνοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη εργολάβων «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη μέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» προϋπολογισμού 30.132,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αριθμ.Απόφασης 297-14/2019
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Ηλεκτρονικός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη εργολάβων «Απο εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2019» προϋπολογισμού 313.558,80 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αριθμ.Απόφασης 298-14/2019
Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση δαπάνης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 299-14/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας

Αριθμ.Απόφασης 300-14/2019
Διόρθωση έγκρισης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (6) «Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων» της Πράξης «Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Π.Ι.Ν. 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008068.

Αριθμ.Απόφασης 301-14/2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για ενέργειες διαφημιστικής προβολής στη Σέρβικη αγορά στην εταιρεία FREEMENTAL COMMUNICATIONS στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Αριθμ.Απόφασης 302-14/2019
Παράταση μέχρι και 30-6-2019 των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 και αφορούν μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ζακύνθου σύμφωνα με το άρθρο 63 του Νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α) και το άρθρο 101 του Νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α).

Αριθμ.Απόφασης 303-14/2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για δεύτερη παράταση προθεσμίας του υποέργου 5 “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+100” της πράξης “ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ” με Κ.Ε. 2010ΕΠ02280006, Αναδόχου 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.