Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 304-15/2019
Επικύρωση του 14oυ/03-04-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 305-15/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 306-15/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 307-15/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 308-15/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 309-15/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 310-15/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 311-15/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 312-15/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 313-15/2019
Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕ Ζακύνθου για την απευθείας ανάθεσης του αναδόχου  του έργου Μυοκτονίας  στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης 314-15/2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για ενέργειες διαφημιστικής προβολής ανάθεση παροχής υπηρεσιών για ενέργειες διαφημιστικής προβολής στην εταιρεία SOL DE GRECIA MON. IKE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ –ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τον Ισπανόφωνο Τουριστικό Οδηγό “Atenas en el bolsillo” στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

Αριθ. Απόφασης 315-15/2019
Εκ νέου έγκριση των τευχών του Τεχνικού Αντικειμένου και των λοιπών στοιχείων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, των όρων και του σχεδίου της διακήρυξης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ», Π/Υ 195.384,63 € πλέον Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 522 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200005, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 316-15/2019
Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση δαπάνης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 317-15/2019
Έγκριση Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 53.805,84 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 318-15/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας

Αριθ. Απόφασης 319-15/2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για ενέργειες διαφημιστικής προβολής στην εταιρεία ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ για για την καταχώρηση της ΠΙΝ στο περιοδικό με διακριτικό τίτλο BETTERFLY της αεροπορικής εταιρείας ASTRA AIRLINES στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αριθ. Απόφασης 320-15/2019
Ορισμός διμελούς επιτροπής έτους 2019, για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 321-15/2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΥΤΑΒΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ”, αναδόχου “VASARTIS S.A.”, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 322-15/2019
Παράταση συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, σχολικού έτους 2018-2019.

Αριθ. Απόφασης 323-15/2019
Έγκριση νέου σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2019 (άρθρο118 Ν.4412/2016).

Αριθ. Απόφασης 324-15/2019
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου «Εργασίες συντήρησης οδοποιΐας στις Ε.Ο. 12 & 15 (Ασπρογέρακας έως Αννινάτα & Καθαρές Στράτες έως Κολοκάσι)», Π/Υ 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με στοιχεία χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 522 Τροπ. (0) της 7-9-17 Απόφασης Αναπ/τη Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ:Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54) με ΚΕ2016ΕΠ52200000, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 325-15/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 326-15/2019
Προσαρμογή του σχεδίου διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ», Π/Υ 190.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) χρηματοδοτούμενο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν., με στοιχεία χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε.2016ΕΠ52200000, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 327-15/2019
Προσαρμογή του σχεδίου διακήρυξης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ 195.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) χρηματοδοτούμενο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν., με στοιχεία χρηματοδότησης Κ.Α.Ε.: 02.10.04.071.9899.04.018.003.002 και δυνάμει της υπ’ αρ. 72198/16873/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΦ37ΛΕ-9ΨΩ) Προγραμματικής Σύμβασης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 328-15/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 329-15/2019
Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17ης – 11 – 2015», προϋπ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 330-15/2019
Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ι.Ν.».

Αριθ. Απόφασης 331-15/2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για ενέργειες διαφημιστικής προβολής ανάθεση παροχής υπηρεσιών για ενέργειες διαφημιστικής προβολής στην εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.