Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 102-9/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από το σεισμό της 26 ης Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 άρθρ.20 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.