Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης: 100-9/2019
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των «Έργων επέκτασης – βελτίωσης (Προγραμματικό Σχέδιο) λιμένα Ζακύνθου».

Αριθ. Απόφασης: 101-9/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, με το Δήμο Ζακύνθου, για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή στέγης μουσείου (παλαιού σχολείου) Αγαλά και διαμόρφωση του προαυλίου χώρου.

Αριθ. Απόφασης 102-9/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από το σεισμό της 26 ης Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 άρθρ.20 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.

Αριθ. Απόφασης: 103-9/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επέκταση Μεταφορικού Ισοδύναμου στα εισιτήρια ΚΤΕΛ.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.