Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 332-16/2019
Επικύρωση του 15oυ/10-04-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 333-16/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 334-16/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 335-16/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 336-16/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 337-16/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 338-16/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 339-16/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 340-16/2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 341-16/2019
Έγκριση 1ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά), της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας, του έργου ¨Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για το έτος 2019 στην ΠΕ Λευκάδας¨, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (73.224,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Αριθ. Απόφασης 342-16/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής δαπανών της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 343-16/2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017/2018 – ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Αναδόχου: ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 344-16/2019
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟ 2019» και προϋπολογισμό 24.800,00 €. της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 345-16/2019
Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 346-16/2019
Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 135.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη μειοδότη, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 347-16/2019
Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 592.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη μειοδότη, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 348-16/2019
Διόρθωση της υπ’ αρ. 05-01/9-1/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 349-16/2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Αναδόχου: «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 350-16/2019
Έγκριση Πρακτικού I της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ», 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 351-16/2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών, Π.Ε. Κέρκυρας

Αριθ. Απόφασης 352-16/2019
Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 € με Κ.A. 9762.01.111.018.001, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 353-16/2019
Εισήγηση επί αιτήματος συμβιβασμού, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 354-16/2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ», Αναδόχου: Ι. ΓΑΛΑΝΗ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 355-16/2019
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την διαμονή και μετάβασης απο την Ιταλία δημοσιογραφικής αποστολής στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου (6) «Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων» της Πράξης «Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Π.Ι.Ν. 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008068.

Αριθ. Απόφασης 356-16/2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για ενέργειες διαφημιστικής προβολής στην ιστοσελίδα OTAVOICE.GR και με χρήση εφαρμογών Facebook, Twitter, Instagram καθώς και την προβολή διαφημιστικών banners στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ’’.

Αριθ. Απόφασης 357-16/2019
Έγκριση 2ου Πρακτικού (β’ Παράρτημα) της Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 169.627,56 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός Π.Ι.Ν., Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9762.05.018.001.001, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 358-16/2019
Τρόπος επιλογής αναδόχου για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου – Bus, επαναπρογραμματισμός, παραμετροποίηση και διασύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο» και προϋπολογισμό 9.000,00 € της Π.Ε. Κέρκυρας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Αριθ. Απόφασης 359-16/2019
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης τεχνικών προσφορών Συνοπτικού Ανοικτού Δημόσιου για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Ζακύνθου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης 360-16/2019
Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή και προϋπολογισμό 72.237,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.