Ακολουθoύν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 390-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Επικύρωση του 17oυ/23-04-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 391-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 392-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 393-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 394-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 395-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 396-18/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 397-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 398-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 399-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση (νέου) σχεδίου επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2019(άρθρο118 Ν.4412/2016).

Αριθμ.Απόφασης 400-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 401-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ.Απόφασης 402-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ 195.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με στοιχεία χρηματοδότησης: Κ.Α.Ε: Κ.Α.Ε: 04.071.9899.04.018.003.002και δυνάμει της υπ’ αρ. 72198/16873/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΦ37ΛΕ-9ΨΩ Προγραμματικής Σύμβασης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 403-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση  πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών Συνοπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την  προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου, έτους 2019.

Αριθμ.Απόφασης 404-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου Πρακτικού (Οικονομικές προσφορές), της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας, του έργου ¨Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς,για το έτος 2019 στην ΠΕ Λευκάδας¨, προυπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (73.224,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%..

Αριθμ.Απόφασης 405-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 389-17/2019 με ΑΔΑ: ΩΜΨ37ΛΕ-Ξ11 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ και την διατήρηση της συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 102-05/2019 με ΑΔΑ: Ω41Λ7ΛΕ-2ΝΤ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 406-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση της απ’ ευθείας εκμίσθωσης τμήματος της απαλλοτριωμένης ζώνης επί της επαρχιακής οδού (1) Λευκάδος – Βασιλικής, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 407-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 408-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου «Συντήρηση και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου», Π/Υ 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522, ΚΕ2018ΕΠ52200008, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 409-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση για τον ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 410-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας

Αριθμ.Απόφασης 411-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραλίες της Π.Ε. Κεφαλληνίας δύο (2) αυτόματων συστημάτων πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στην θάλασσα, με προϋπολογισμό σαράντα χιλιάδων ευρώ (67.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή.

Αριθμ.Απόφασης 412-18/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Γ΄ Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2018-2019 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 30.06.2019 ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.