Για την ανακοίνωση του θέματος, σας παραπέμπουμε στην δημοσιευμένη 
στην ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7Μ3Ν7ΛΕ-0Γ3 ανάρτηση.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.