Ακολουθούν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις  :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 696-35/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Επικύρωση του 32oυ/31-07-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 697-35/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 33oυ/01-08-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 698-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 699-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 700-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 701-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 702-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 703-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 704-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 705-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 706-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρωτοκόλλου Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής συνολικού αντικειμένου παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ», αναδόχου Α. ΑΝΘΗΣ – Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ – Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.

Αριθμ.Απόφασης 707-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής συνολικού αντικειμένου παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Κέρκυρας – Παρεμβάσεις οδικού δικτύου Νότιας Κέρκυρας».

Αριθμ.Απόφασης 708-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 3ου πρακτικού (για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» (αρ. Διακήρυξης 1/2019 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 72534).

Αριθμ.Απόφασης 709-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΕΙΧΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ» και προϋπολογισμό 24.800,00 €, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 710-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Συμπληρωματικού Πρακτικού (δεύτερου μειοδότη) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» 2018-2021», προϋπολογισμού 2.500.000,00ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ, ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 711-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού με ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, του έργου: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ Π/Γ «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» » προϋπ/σμου 90.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., της Σ.Α.Ε.Π. 522 του Π.Δ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 712-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικού παραλαβής δράσεων του υποέργου (6) της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. 2017-2018».

Αριθμ.Απόφασης 713-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 293.500,00 (με το Φ.Π.Α.), Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 714-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διόρθωση της αριθμ. 633-30/17-7-2019 (ΑΔΑ: 66ΗΜ7ΛΕ-ΞΕ4) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμ.Απόφασης 715-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός ανάδοχου για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά στις ανάγκες των υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το έτος 2019,συνολικής δαπάνης ποσού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Αριθμ.Απόφασης 716-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση  με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη εργολάβων «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη μέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου»  προϋπολογισμού  30.132,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αριθμ.Απόφασης 717-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση (3η) προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡ. ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ. 6 ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 718-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του από 01-08-2019 Πρακτικού (Πρακτικού ΙΙ – Ορθή Επανάληψη) της Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ 360.000,00 €συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε.2018ΕΠ52200008, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 719-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τρόπος επιλογής αναδόχου για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ» και προϋπολογισμό 24.800,00 €. της Π.Ε. Κέρκυρας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Αριθμ.Απόφασης 720-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση τρίτης παράτασης προθεσμίας του υποέργου 5 “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+100” της πράξης “ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ” με Κ.Ε. 2010ΕΠ02280006, Αναδόχου 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 721-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου Πρακτικού-Ελέγχου Δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018», Π/Υ: 320.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 822: «ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ», με ΚΕ 2018ΕΠ82200000, που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 722-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της υπηρεσιών της Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ (CPVS: 70200000-3-Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων).

Αριθμ.Απόφασης 723-35/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.