Ακολουθούν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 767-38/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 37oυ/20-08-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 768-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας

Αριθμ.Απόφασης 769-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 770-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 771-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 772-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 773-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 774-38/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 775-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 776-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Απαλλαγή υπολόγων των αρ. 1/2015 ΧΕΠ, 40/ 2015 ΧΕΠ, Χ.Ε.Π 65/ 2015, 249/2015 και 352/2015 ΧΕΠ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 777-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 778-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συνολικού αντικειμένου προμήθειας υλικού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 779-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2019» και προϋπολογισμό 8.000,00 €, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 780-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 410.000,00€, Π.Ε. Κέρκυρας.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ.Απόφασης 781-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2019-2020» προϋπολογισμού 600.000,00€.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ.Απόφασης 782-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018», αναδόχου εργολήπτη «SUPERIOR PC IKE».

Αριθμ.Απόφασης 783-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του 3ου πρακτικού (για τον έλεγχο δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ 5034543» (αρ. Διακήρυξης 2/2019).

Αριθμ.Απόφασης 784-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ», Προϋπολογισμού 10.000,00 € .
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ.Απόφασης 785-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση (1η) της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΜΕ ΑΡ. 18 (ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ)»

Αριθμ.Απόφασης 786-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»

Αριθμ.Απόφασης 787-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού».

Αριθμ.Απόφασης 788-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ», Π/Υ: 850.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ » με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθμ.Απόφαης 789-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του από 26/08/2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης δωρεάς της ξενοδοχειακής μονάδας «Chandris Corfu».

Αριθμ.Απόφασης 790-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», Π/Υ: 300.000,00 (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθμ.Απόφασης 791-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 792-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για ενέργειες ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ’’.

Αριθμ.Απόφασης 793-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επιλογή ανάδοχου παροχής υπηρεσιών-προμηθειών: Τμήμα 1. προμήθεια φανέλων α) Φανέλες εθελοντών microfiber-dryfid & β) Φανέλες συμμετεχόντων βαμβακερές 150 γρ. με 2 τυπώματα μπρος πίσω τριχρωμία, συνολικής δαπάνης ποσού 2.190,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Τμήμα 2. Εκτυπώσεις α) Πανό απονομών 3m x 2,50 ψηφιακή εκτύπωση β) 8 ταμπλό προβολής 1,74 χ 0,94 με ψηφιακή εκτύπωση μουσαμά τετραχρωμία γ) Σημαίες fly banner 2m x 0,50 & δ) Πανό εκκίνησης 5 χ 1διπλό(εκκίνησης-τερματισμός), συνολικής δαπάνης ποσού 1.320,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια της από κοινού οργάνωσης της Π.Ι.Ν. με τον Κόρισσο Περιβαλλοντικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο, του 7ου Κόρισσου αγώνα δρόμου στην άμμο, που θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, στον Ίσσο Κέρκυρας, σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Αριθμ.Απόφασης 794-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Αριθμ.Απόφασης 795-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες-υπηρεσίες της Π.Ι.Ν., για το έτος 2019, για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης τροφίμων και ειδών ΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2015-2016, για τις ανάγκες των Δήμων-Εταίρων της Κοιν. Σύμπραξης ΤΕΒΑ Π.Ι.Ν.-πράξη Ε.Π. ΕΒΥΣ, με κωδικό ΟΠΣ 5000144».

Αριθμ.Απόφασης 796-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες-υπηρεσίες της Π.Ι.Ν., για το έτος 2019, για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των διανομών τροφίμων και ειδών ΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2015-2016, για τις ανάγκες των Δήμων-Εταίρων της Κοιν. Σύμπραξης ΤΕΒΑ Π.Ι.Ν.-πράξη Ε.Π. ΕΒΥΣ, με κωδικό ΟΠΣ 5000144».

Αριθμ.Απόφασης 797-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ολοκλήρωση του Ελέγχου των Δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς για την Παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών μέχρι και 30.06.2019 ή την ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2018-2019 των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31.12.2018.

Αριθμ.Απόφασης 798-38/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης των Περιφερειακών Συμβούλων στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κέρκυρα, τις 08 – 09 – 2019.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.