Ακολουθούν Θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2019.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαραπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2A
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2B
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3

ΘΕΜΑ 2ο:Ορισμός και νομιμοποίηση εκπρόσωπων σχετικά για τις τραπεζικές συναλλαγές των που θα ενεργούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη συγκρότηση νέου Σ.Ο.Π.Π. ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Ι.Ν.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθμ.20 Γ.Κ.Λ. για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Εισηγήση Α: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Εισηγήση Β: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Εισηγήση Γ: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Εισηγήση Δ1: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Εισηγηση Δ2: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Ένταξη της περιουσίας της Π.Ι.Ν. στο κτηματολόγιο.Τρέχουσα κατάστασηστις Π.Ε.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.