Ακολουθούν  η Περίληψη  & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 799-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 800-39/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 38oυ/27-08-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 801-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 802-39/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 803-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 804-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 805-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 806-39/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 807-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 808-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 809-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση των όρων της διακήρυξης  Ανοικτού  Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΔΔΥ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2019.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ.Απόφασης 810-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής  του «Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για τα σχολικά έτη  2019-2020 &  2020-2021»».

Αριθμ.Απόφασης 811-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση της υπ’ αριθμ. οικ. 77814/425/10-09-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με θέμα: «Μεταφορά μαθητών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020» βάσει του άρθρου 159,Ν.3852/2019.

Αριθμ.Απόφασης 812-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 4ου και 5ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021», προϋπολογισμού επτακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων, ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (703.382,80€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και τριακοσίων δέκα χιλιάδων , οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (310.849,82) δικαιωμάτων προαίρεσης (20% συν τετράμηνης παράτασης έως 31-12-2021)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Αριθμ.Απόφασης 813-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση της υπ’ αριθμ. οικ. 77862/11745/10-09-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΜΛ7ΛΕ-1Θ9), Απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159,Ν.3852/2019 με θέμα: «Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στους προσωρινούς μειοδότες, για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας».

Αριθμ.Απόφασης 814-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού IΙ της επιτροπής διαγωνισμού με ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, του έργου: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ Π/Γ «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ»» προϋπολογισμού 90.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., της Σ.Α.Ε.Π. 522 του Π.Δ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 815-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ακύρωση Δημοπρασίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5o ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ (ΣΑΕΠ 022), Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 816-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση για έγκριση ανάθεσης στην εταιρεία ’ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.’’ για διαφημιστική προβολή της ΠΙΝ στην αγγλική έκδοση του περιοδικού Χρήμα & Τουρισμός (Money & Tourism), ύψους 2.500 € συνολικά στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Αριθμ.Απόφασης 817-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 293.500,00 (με το Φ.Π.Α.), που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 818-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, για την διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 460.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2015ΠΕ02200006, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 819-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αποδοχή χορηγίας ποσού 3.000,00 ευρώ προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας «SAFE CORFU 2019», που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από 06-11-2019 έως και 09-11-2019.

Αριθμ.Απόφασης 820-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 821-39/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Παράτασης Επιτροπής στην ΠΕ Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2019-2020.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.