Ακολουθoύν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 822-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων λόγω μη χρήσης του υπολοίπου τους, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 823-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος «CIVITAS DESTINATIONS», που συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε.

Αριθμ.Απόφασης 824-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (FILM OFFICE) ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», ως άγονου και επανάληψη αυτού.

Αριθμ.Απόφασης 825-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 826-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιθάκης CPVS: 70200000-3-Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων.

Αριθμ.Απόφασης 827-40/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 828-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Νομού Κεφαλληνίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Aριθμ.Απόφασης 829-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κατεπείγουσα έγκριση διάθεσης πίστωσης μετακίνησης της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κας Ρόδη Κράτσα -Τσαγκαροπούλου, στην Αθήνα, στις 26-28/09/2019.

Αριθμ.Απόφασης 830-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 39oυ/17-09-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 831-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 832-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 833-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 834-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 835-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 836-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 837-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 838-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 839-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 840-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Αναδόχου: SUPERIOR PC IKE, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 841-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του υπ” αριθμ. Νο 4/018-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη εργολάβων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2019 της υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 11184/26533/29/03/2019 (Συστ.Αριθμ.:72419) διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας, προϋπολογισμού τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (428.348,57 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αριθμ.Απόφασης 842-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διεθνής ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Ανάθεση υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προϋπολογιζόμενης αξίας Πέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (5.147.081,28 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ € 24% και του δικαιώματος προαίρεσης που ανέρχεται στο 50%.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Aριθμ.Απόφασης 843-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Αριθμ.Απόφασης 844-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη της Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ: 195.000,00ΕΥΡΩ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 845-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 12 & 15 (ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΈΩΣ ΑΝΝΙΝΑΤΑ & ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΤΡΑΤΕΣ ΈΩΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙ)”, προϋπολογισμού 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 522, Τροπ. (0) της 7-9-2017 Απόφασης Αναπ/τη Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54) με ΚΕ2016ΕΠ52200000», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 846-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Σχεδίου 1ης Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Έργου ‘’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ’’.

Αριθμ.Αποφασης 847-40/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών ‘WP1 : Project Management & Coordination’, ‘WP2: Information & Publicity’, ‘WP3: Electronic & physical networking-Studies-Living Labs’, ‘WP4: Design and operation of Cross Border Innovation networks’, ‘WP5:Project evaluation and sustainability’ Στο πλαίσιο του έργου “Innovative Networks for the Agri-food Sector – INNONETS”» (MIS 5003493) στο πλαίσιο του Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020 με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την ανάθεση του εν λόγω έργου», προϋπολογισμού 215.807,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.