Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 848-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2019, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 849-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση/εξειδίκευση δαπάνης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 850-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός δικηγόρουπρος αντίκρουση της από 07-04-2017 αίτησης ακυρώσεως (Ε/1039/2017) της ΟΕ με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.» κατά της ΠΙΝ.

Αριθμ. απόφασης 851-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κας Ρόδης Κράτσα -Τσαγκαροπούλου, στην Αθήνα.

Αριθμ. απόφασης 852-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση των Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών Συμβούλων σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2019.

Αριθμ. απόφασης 853-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξειδίκευση πίστωσης για την δημοσίευση γνωστοποίησης προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και ενημέρωσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αριθμ. απόφασης 854-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση
Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 855-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 856-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 857-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 858-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 859-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 860-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 861-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 862-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 863-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 864-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανασυγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: Ανάθεση Υπηρεσίας Καταπολέμησης Κουνουπιών CPV: 90922000-6 χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το Οικονομικό Έτος 2019.

Αριθμ. απόφασης 865-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας & τοποθέτησης σταθερών σιτών που θα τοποθετηθούν στα παράθυρα του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας, συνολικής δαπάνης ποσού 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με τοΝ.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Αριθμ. απόφασης 866-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης Προϊστάμενου και υπαλλήλου Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Ε. Λευκάδας, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019, στη Θεσσαλονίκη 8-10/11/2019.

Αριθμ. απόφασης 867-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ POLYSEMI».
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ. απόφασης 868-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση απόφασης ως προς την αρμοδιότητα της Επιτροπής για της παραλαβή αναλωσίμων και μη υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2018 όσον αφορά συμβάσεις που ξεκίνησαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν εντός του 2018.

Αριθμ. απόφασης 869-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών ‘WP1 : Project Management & Coordination’, ‘WP2: Information & Publicity’, ‘WP3: Electronic & physical networking-Studies-Living Labs’, ‘WP4: Design and operation of Cross Border Innovation networks’, ‘WP5:Project evaluation and sustainability’ Στο πλαίσιο του έργου “Innovative Networks for the Agri-food Sector – INNONETS”» (MIS 5003493) στο πλαίσιο του Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020 με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την ανάθεση του εν λόγω έργου», προϋπολογισμού 215.807,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αριθμ. απόφασης 870-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν., στην Αθήνα.

Αριθμ. απόφασης 871-41/02-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ & ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ”, Π/Υ 240.000,00€, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.