Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 893-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του αριθ. 2/10-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών των έργων Εδαφικής Συνεργασίας [INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020, IPA CBC Programme Greece – Albania 2014-2020], που αφορά στην αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της ένωσης εταιρειών «DOTSOFT-EPSILON», την ανακήρυξη της ως προσωρινή μειοδότρια και την πρόσκληση να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. οικ. 67285/15852/31-7-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005404237), στο πλαίσιο του έργου “Innovative Networks for the Agri-food Sector – INNONETS”» (MIIS 5003493), καθώς και στο πλαίσιο του Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 215.807,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

Αριθμ. απόφασης 894-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση Επιτροπής Π.Ι.Ν. του 42oυ/09-10-2019 πρακτικού της Οικονομικής.

Αριθμ. απόφασης 895-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ. απόφασης 896-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 897-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 898-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 899-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 900-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ. απόφασης 901-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 902-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 903-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 904-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 905-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και της Παράτασης Ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Αριθμ. απόφασης 906-43/16-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός δικηγόρου και εξειδίκευσης πίστωσης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.