Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 907-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση των συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Αριθμ.Απόφασης 908-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 43oυ/16-10-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 909-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 910-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 911-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 912-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 913-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 914-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 915-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 916-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 917-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 918-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 919-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του αριθμ. 3/10-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών των έργων Εδαφικής Συνεργασίας [INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020, IPA CBC Programme Greece – Albania 2014-2020], που αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. οικ. 67285/15852/31-7-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005404237) και τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών ‘‘WP1 : Project Management & Coordination’’, ‘‘WP2: Information & Publicity’’, ‘‘WP3: Electronic & physical networking-Studies-Living Labs’’, ‘‘WP4: Design and operation off Cross Border Innovation networks’’, ‘‘WP5: Project evaluation and sustainability’’, στο πλαίσιο του έργου “Innovative Networks for the Agri-food Sector – INNONETS”» (MIIS 5003493) στο πλαίσιο του Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020».

Αριθμ.Απόφασης 920-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας αυτοκινήτου, εξοπλισμού και αναλωσίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με προϋπολογισμό 68.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάσει την τιμή.

Αριθμ.Απόφασης 921-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικού  αποσφράγισης προσφορών, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών για τις προμήθειες – υπηρεσίες για το έτος 2019, στην Π.Ε. Ζακύνθου, στα πλαίσια της διαδικασίας του Ανοικτού Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό τριάντα χιλιάδες (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2019.

Αριθμ.Απόφασης 922-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κήρυξη ως άγονου του επαναληπτικού  διαγωνισμού για την Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 923-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται   υπηρεσίες της ΠΕ Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 924-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» Ανάδοχος: SICAP A.T.E. SABO GROUP.

Αριθμ.Απόφασης 925-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση ανάθεσης στην εταιρεία “Μαρία Μουστάκη & Σια ΟΕ” για την προμήθεια 30 αντιτύπων του βιβλίου “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ” του Δεσύλλα Νίκου (εκδόσεις Μίλητος) ύψους 1.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

Αριθμ.Απόφασης 926-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση της τρίτης αποκλειστικής προθεσμίας και της Συνολικής προθεσμίας (3η παράταση συνολικής προθεσμίας) του έργου: «Αποκαταστάσεις Βλαβών σε Τμήματα του Οδικού Δικτύου Παλικής», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 927-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος «PASSAGE – Public AuthoritieS Supporting low cArbon Growth in European maritime border regions», που συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Πρόγραμματος «INTERREG EUROPE 2014-2020″ .

Αριθμ.Απόφασης 928-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτιώσεις επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2017-2018», αναδόχου: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

Αριθμ.Απόφασης 929-44/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 131/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου (αφορά την αγωγή των δικαστικών επιμελητών Ανδρικοπούλου και Χαϊκάλη), Π.Ε. Ζακύνθου.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.