Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις  :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 974-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής συνολικού αντικειμένου παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Κέρκυρας – Παρεμβάσεις οδικού δικτύου Νότιας Κέρκυρας».

Αριθμ.Απόφασης 975-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Συνοπτικός Διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Αριθμ.Απόφασης 976-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Αποφάσεων Περιφερειάρχη για εξουσιοδότηση Δικηγόρου, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Aριθμ.Απόφασης 977-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 46oυ/05-11-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 978-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 979-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 980-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 981-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 982-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 983-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 984-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 985-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 986-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 987-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 988-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 989-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Αριθμ.Απόφασης 990-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 460.000,00€ με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε.2015ΠΕ02200006, Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 991-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την παροχή νομικής γνωμοδότησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 992-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου Πρακτικού-Ελέγχου Δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 293.500,00 (με το Φ.Π.Α.), που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 993-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση  πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την κατακύρωση προσωρινού μειοδότη στα πλαίσια του Ανοικτού  Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής  ύλης και λοιπών συναφών υλικών  για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019.

Αριθμ.Απόφασης 994-47/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Απαλλαγή υπολόγων Χρηματικών  Ενταλμάτων  Προπληρωμής οικονομικού έτους 2019 Π.Ε. Ζακύνθου.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.