Οι συνημμένες αποφάσεις βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

3576/305819/26-11-2019 -> https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%92%CE%9A04653%CE%A0%CE%93-%CE%A6%CE%93%CE%9E

3577/305820/26-11-2019 -> https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%A644653%CE%A0%CE%93-%CE%97%CE%98%CE%95

3578/305821/26-11-2019 -> https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%9C%CE%A54653%CE%A0%CE%93-%CE%A6%CE%9B6

3579/305822/26-11-2019 -> https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%92%CE%A374653%CE%A0%CE%93-2%CE%A1%CE%9C

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.