Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των υποέργων Νο10 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού» και Νο3 «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007986.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 62.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 83161
ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC006082109
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC006082824

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Προκήρυξη (Περίληψη διακήρυξης)_ΑΔΑΜ
Διακήρυξη_ΑΔΑΜ
ΤΕΥΔ (doc)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (doc)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (doc)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ