Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του υποέργου Νο5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 161.290,32 Ευρώ, ΦΠΑ: 38.709,68 Ευρώ).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 83539
ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006179606
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006179729

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ (doc)
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς_ΛΑΕΡΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 5
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς_ΛΑΕΡΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 (doc)
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς_ΛΑΕΡΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 5
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς_ΛΑΕΡΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 (doc)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ