Στις 25 Μαΐου, το Θεματικό Εργαστήριο Μεταφοράς Γνώσης (Living Lab) με τίτλο «Διευκόλυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ» θα διοργανωθεί από την Legacoop Puglia και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 17.30.

Στη θεματική ενότητα «Βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής στην αγροδιατροφή: Από τη χρήση πλαστικών σε οργανικά απόβλητα: ιδέες και πειράματα» οι Carmelo Rollo και Katia De Luca από την Legacoop Puglia, η Caterina De Lucia, από το Πανεπιστήμιο της Foggia, ο Roberto Paladini από τον συνεταιρισμό InnovAction θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές. Εκπρόσωποι της τοπικής οικονομικής ζωής, μαζί με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Απουλίας και του Πολυτεχνείου του Μπάρι θα συνεργαστούν με μικρές και μεσαίες εταιρείες αγροδιατροφής, για να συλλέξουν ανατροφοδότηση και να σχεδιάσουν πιθανές ενέργειες που θα δώσουν λύση στον τρόπο με τον οποίο οι ΜμΕ της αγροδιατροφής λαμβάνουν και υιοθετούν την καινοτομία.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι μέρος των δράσεων του έργου INNONETS , που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VA Ελλάδα- Ιταλία, το οποίο έχει ώς στόχο την προώθηση διαδικασιών καινοτομίας στις ΜμΕ της Αγροδιατροφής, μέσα από την συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων της διασυνοριακής περιοχής και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών. Εταίροι του έργου είναι : η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ηγέτης Εταίρος), η Περιφέρεια της Απουλίας – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης κι Εργασίας με την Τεχνική Υποστήριξη της ARTI, το Πολυτεχνείο του Μπάρι, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κέρκυρας, καθώς και οι συνεργαζόμενοι εταίροι: Ελληνο- Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο της Μπασιλικάτα.

Εδώ [ link ] μπορείτε να εγγραφείτε και να συμμετάσχετε στην εκδήλωση.

«Sustainable production processes in agrifood” on May 25th the Living lab of Legacoop Puglia for INNONETS project

The Living Lab «Facilitating innovation in SMEs» organized by Legacoop Puglia will take place in a digital environment on May 25 starting at 17.30.

On the theme «Sustainable production processes in agrifood. From the use of plastic to organic waste: ideas and experiments” Carmelo Rollo and Katia De Luca from Legacoop Puglia, Caterina De Lucia, from the University of Foggia, Roberto Paladini, from the InnovAction cooperative society, together with the representatives of Apulia Region and of the Polytechnic of Bari deal with small and medium-sized agri-food companies, to gather feedback and address possible actions.

The meeting is part of the activities of INNONETS project, funded by the European Interreg VA Crossboder Cooperation Programme Greece-Italy, which aims to promote innovation facilitation processes in agri-food SMEs, through the comparison between research organizations, companies, government bodies of the territory and civil society. Project partners are the Ionian Islands Region (Greece), the leader, the Corfu Chamber of Commerce; Apulia Region – Department of Economic Development, Innovation, Education, Training and Work, with the technical support of ARTI; the Polytechnic of Bari and the Legacoop Puglia.

Registration for the event at this [ link ].

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.