ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:  6ΧΘΞ7ΛΕ-1Θ6
 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%9767%CE%9B%CE%95-%CE%A3%CE%A9%CE%A4

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:20PROC006987825

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006983939

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.