ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A1%CE%A807%CE%9B%CE%95-%CE%9C90

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.