ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Μ.16 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Μ.16-ΔΡΑΣΕΙΣ 16.1-16.2 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.