Η πρόσκληση  βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A8%CE%96%CE%9C4653%CE%A0%CE%93-%CE%A3%CE%A55

Αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο του καθεστώτος είναι: α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) ορίζεται ως Φορέας Διαχείρισης με αρμοδιότητες τη συνολική διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 62 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265), β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της με αριθ. πρτ. 2323/2016 (Β’ 3290) απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ) στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ» και γ) Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) ορίζεται ως Φορέας Πληρωμών, αρμόδιος για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυση).

Δικαιούχοι του καθεστώτος δύνανται να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (ΣΣΓ), εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελο υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 01/12/2020, ημέρα Τρίτη και λήγει την 01/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υποκατάστημα ΕΛΓΑ που ανήκουν (Υποκ/μα ΕΛΓΑ Ιωαννίνων για το Ν. Κέρκυρας, Υποκ/μα ΕΛΓΑ Αγρινίου για το Ν. Λευκάδας και Υποκ/μα ΕΛΓΑ Πάτρας για τους Ν. Ζακύνθου και Κεφαλληνίας).

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.