Διακήρυξη: http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e5s2 με αριθμ. ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008180552

Προκήρυξη: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9D%CE%9E7%CE%9B%CE%95-%CE%937%CE%A6

ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.