Ακολουθεί η Περίληψη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 95-15/26-6-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για τον τόπο συνεδριάσεων του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 96-15/26-6-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση δια παραταξιακής επιτροπής  του έργου: Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Αγωγού της Αγίας Ευφημίας, δυνάμει της αρ. απόφασης: 58 – 9/17.04.2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης 97-15/26-6-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αρ. αποφ. 98-15/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.