Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση με αριθ. πρωτ. οικ. 48308/19233/23-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΚ7ΛΕ-ΔΧ4)

1ο Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού_BEST

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.