Επιλογή Σελίδας

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του Υποέργου 9 της παραπάνω πράξης.

Η διαβούλευση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με Μοναδικό Κωδικό: 21DIAB000019737.

Για να ενημερωθείτε για τις τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων υποέργων ανοίξτε το αρχείο «ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠ. 9 – ΛΑΕΡΤΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ».

Οι παρατηρήσεις σας παρακαλούμε να σταλούν ηλεκτρονικά στα e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr και pol_prostasia@pin.gov.gr μέχρι την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠ. 9 – ΛΑΕΡΤΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ