Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 995-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 45oυ/01-10-2021 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 996-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 46oυ/29-09-2021 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 997-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 998-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 999-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 1000-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1001-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 1002-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 1003-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 1004-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 1005-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 1006-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 1007-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση για έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ 5034543» (αρ. Διακήρυξης 1/2021).

Αριθμ.Απόφασης 1008-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», Π/Υ 129.612,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2013ΕΠ02200001.

Αριθμ.Απόφασης 1009-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» Ανάδοχος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.

Αριθμ.Απόφασης 1010-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ, 4ΗΣ KAI 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1 «ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ», 2 «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» και 3 «ΚΡΑΝΗ», ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (5) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951.

Αριθμ.Απόφασης 1011-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση σχετικά με την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών στο πρόγραμμα του εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 1012-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Μίσθωση Ακινήτων για την κάλυψη αναγκών στέγασης των Δ/νσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) του Νομού Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 1013-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ», Π/Υ 647.213,92 € πλέον Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών», κωδ. MIS 5037878.

Αριθμ.Απόφασης 1014-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής πιστοποίησης ωρών μηχανημάτων και εργασιών αποκατάστασης βατότητας που προκύπτουν από έκτακτες ανάγκες (Πολιτική Προστασία).

Αριθμ.Απόφασης 1015-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αίτημα παράτασης ισχύος Οικονομικής προσφοράς του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΎ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 1.060.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. , της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε. , Κ.Ε.2018ΕΠ52200008.

Αριθμ.Απόφασης 1016-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 4.512.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατακύρωση του έργου στον Οικονομικό Φορέα «Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 35,37 % (Τριάντα πέντε και τριάντα επτά επί τοις εκατό).

Αριθμ.Απόφασης 1017-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 3.837.850,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατακύρωση του έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 33,03 % (Τριάντα τρία και μηδέν τρία επί τοις εκατό).

Αριθμ.Απόφασης 1018-47/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου πρακτικού της Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη σε προσωρινό μειοδότη του Οικονομικού Φορέα «SUPERIOR P.C. I.K.E.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 21% (είκοσι ένα επί τοις εκατό).