Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του υποέργου Νο 9 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης προειδοποίησης» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με κωδικό MIS 5010951».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 430.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 346.774,19 Ευρώ, ΦΠΑ:83.225,81 Ευρώ).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 153618
ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 22PROC009895336
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 22PROC009895399

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στον σύνδεσμο link

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ε.Ε.Ε.Σ.
Ε.Ε.Ε.Σ.(xlsx)
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (docx)
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (docx)
Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων